Παύλος Σπυρλίδης

Έχει εμπειρία στις υδραυλικές εφαρμογές και συντήρηση βιολογικών συστημάτων αποχετευτικών χώρων.