Εγγύηση και πιστοποιητικά εργασιών

Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρίας

Γραπτή Εγγύηση της BioGeneralco

Όλες μας οι εργασίες συνοδεύονται με τη Γραπτή Εγγύηση της BioGeneralco.

Η  BioGeneralco συνάπτει με όλους τους πελάτες της Ιδιωτικό Συμφωνητικό.

Όλες οι εργασίες της BioGeneralco πιστοποιούνται με  ειδικό Πιστοποιητικό Εργασιών

βάσει  νομοθετικών απαιτήσεων και κανονισμών.

Πιστοποιητικό Εργασιών : Μυοκτονίας/ Απεντόμωσης / Απολύμανσης .